Договір-оферта про надання доступу до онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»

від «05» листопада 2019 року

Загальні положення

     Цей документ являє собою відкриту пропозицію (оферту) Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН» щодо укладення Договору про надання доступу до онлайн-сервісу електронного документообігу DOCUMENT.ONLINE (далі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.
     Відповідно до статей 633, 634, 641-642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в оферті умов надання і порядку оплати доступу до онлайн-сервісу, фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї оферти, приймає умови Договору (акцепт оферти рівнозначний укладенню договору на умовах, викладених в оферті) в повному обсязі та стає користувачем онлайн-сервісу електронного документообігу «Документ.Онлайн» –https://document.online.

Терміни та визначення

     Адресат, дані, обов’язковий реквізит електронного документа, автор електронного документа – ці та інші терміни, якщо не зазначено окремо, вживаються у тексті цього Договору у значеннях, визначених Законом України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (зі змінами).
     Онлайн-сервіс – сукупність програмних засобів, даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, структурованих та розміщених за унікальною адресою в мережі Інтернет: https://document.online, за якою Користувачі отримують доступ до онлайн-сервісу.
     Ідентифікація – процедура розпізнавання користувача та перевірки даних користувача, шляхом порівняння певного спектру параметрів (адреса електронної пошти, логін, пароль тощо), запитуваних онлайн-сервісом, у тому числі – ID користувача, на наявність та відповідність обліковому запису користувача, що зберігається в базі даних Оператора, з метою автентифікації користувача у онлайн-сервісі.
     Кваліфікований електронний підпис, засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки, користувач електронних довірчих послуг, підписувач, електронні довірчі послуги, електронна позначка часу – ці та інші терміни, якщо не зазначено окремо, вживаються у тексті цього Договору у значеннях, визначених Законом України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги»
     Користувач – будь-які юридичні або фізичні особи, у тому числі фізичні особипідприємці, які зареєструвались у онлайн-сервісі будь-яким доступним способом та внаслідок чого отримали можливість використовувати онлайн-сервіс за його функціональним призначенням. Користувачами онлайн-сервісу можуть бути працівники/співробітники Користувача, чинні та/або майбутні контрагенти Користувача, треті особи тощо.
     Оператор (виконавець, надавач доступу до онлайн-сервісу за цим Публічними договором) – товариство з обмеженою відповідальністю «Документ.Онлайн», місце розташування: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, оф. 711, код ЄДРПОУ: 40637744.
     Принцип «Як є» («Аs is») – Сторони узгодили застосування до відносин, що випливають із умов цього Договору та до онлайн-сервісу в цілому, загальнопоширеного у світовій практиці принципу «Як є» («Аs is»): онлайн-сервіс (та/або його компоненти), за допомогою яких Користувачу надається доступ до онлайн-сервісу електронного документообігу DOCUMENT.ONLINE за цим Договором, знаходиться у стані певної функціональної та/або технічної спроможності, рівень якої сформований на дату укладання даного Договору, та є достатнім, стабільним і відомим Користувачу, який погоджується на її використання без додаткових умов. У той же час, Виконавець з метою розширення функціональних можливостей онлайн-сервісу, його удосконалення та модернізації, залишає за собою право запроваджувати нові програмні та технологічні засоби та інструменти, оновлювати онлайн-сервіс, розробляти та впроваджувати нові функції
     Реєстрація електронного документа в онлайн-сервісі – внесення електронного документа за допомогою API інтерфейсу онлайн-сервісу до його сховища. Підтвердженням факту реєстрації документа є формування онлайн-сервісом спеціального GUID (Globally Unique Identifier) ідентифікатора. У випадку використання Користувачем онлайн-сервісу засобу автоматичної взаємодії належних йому програмних комплексів з онлайн-сервісом (програмний комплекс «API Документ.Онлайн»), реєстрація електронного документа в онлайн-сервісі відбувається автоматично при першому використанні засобом автоматичної взаємодії функцій накладення чи перевірки кваліфікованого електронного підпису, або іншої дії, яка вперше виконується з документом.
     Онлайн-сервіс «DOCUMENT.ONLINE» (далі – онлайн-сервіс) – програмноапаратний комплекс, призначений для оброблення, відправлення, передачі, одержання існуючими каналами зв’язку (зокрема мережі Інтернет) електронних документів, а також їх зберігання та використання, що здійснюється із застосуванням перевірки цілісності та, у разі необхідності, з підтвердженням факту одержання таких документів. Онлайн-сервіс містить в своєму складі засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які використовуються для накладення та перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки, взаємодії з кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, а також з метою отримання кваліфікованої електронної позначки часу.
     Транзакція – ініційована Користувачем онлайн-сервісу операція з реєстрації електронного документа в онлайн-сервісі з метою наступного використання доступних функцій онлайн-сервісу, в тому числі використання засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки. Транзакція вважається завершеною в момент реєстрації електронного документа в онлайн-сервісі. Подальша обробка в онлайн-сервісі зареєстрованого електронного документа (зберігання, перегляд, накладення та перевірка кваліфікованого електронного підпису чи печатки, пересилання, знищення тощо), транзакцією не вважаються та не тарифікуються.

1.   Загальні положення

1.1.   Умови цього договору є однаковими для кожного, хто звернувся до Оператора за отриманням відповідного доступу до онлайн-сервісу (крім тих, хто укладає з Оператором прямі (індивідуальні) договори про надання доступу до онлайн-сервісу та інших суміжних (додаткових)послуг).
1.2.   Предметом цього Договору є зобов’язання Оператора з надання Користувачу доступу до онлайн-сервісу «DOCUMENT.ONLINE» з правом на використання програмної продукції для організації останнім електронного документообігу, у відповідності до функціональних можливостей онлайн-сервісу, які доступні Користувачу та можуть бути використані Користувачем виключно за умови попередньої оплати. Оператором можуть встановлюватись окремі виключення щодо оплатності доступу до онлайнсервісу, зокрема, у випадку надання доступу на умовах Тарифного пакету «Демо».
1.3.   Доступу до онлайн-сервісу передбачає надання Користувачу можливості:

   •  трансферу електронних документів, а саме: завантаження до онлайн-сервісу електронних документів та додатків до них (графічні об’єкти, відео- та аудіофайли тощо) об’ємом не більше 20 (двадцяти) мегабайт та вивантаження з онлайнсервісу власних чи отриманих електронних документів з супроводжуючими даними (протоколів підпису, системні повідомлення тощо);

   •  оброблення електронних документів, а саме: конвертація формату та візуалізація електронного документа, підписання електронного документа;

   •  відправлення та одержання електронних документів засобами онлайн-сервісу;

   •  зберігання та знищення електронних документів;

   •  надання Користувачу технічної та консультаційної підтримки з питань автоматизації взаємодії онлайн-сервісу з іншими програмно-апаратними або програмними комплексами Користувача в обсязі, необхідному для автоматизації такої взаємодії;

   •  додаткові функції, зазначені на інформаційному ресурсі онлайн-сервісу

1.4.   Після прийняття цієї публічної пропозиції (оферти) Оператора та оплати вартості певного Тарифного пакету Користувач отримує право доступу для використання онлайнсервісу за його функціональним призначенням, в обсязі, визначеному Тарифним пакетом Користувача та на умовах, визначених цим Публічним договором.
1.5.   Днем прийняття Користувачем цієї публічної оферти Оператора та початком надання доступу до онлайн-сервісу за цим Публічним договором є день отримання Оператором оплати від Користувача на банківський рахунок Оператора за обраний Користувачем Тарифний пакет у розмірі, не менше вартості такого Тарифного пакету, або початок використання Користувачем на умовах Тарифного пакету «Демо».
1.6.   Оператор має право не розпочинати (припинити) надання доступу до онлайн-сервісу у випадку відсутності коштів (оплати) Користувача за обраний Тарифний пакет (за умові відсутності інших підстав для доступу до онлайн-сервісу).
1.7.   Після заповнення Користувачем всіх розділів реєстраційної форми, Користувач набуває статусу зареєстрованого учасника електронного документообігу. Зазначення Користувачем неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми, покладає усі ризики настання негативних наслідків на Користувача та/або його контрагентів
1.8.   Оператор має право призупинити надання доступу до онлайн-сервісу за цим Договором та/або достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку у випадках порушення Користувачем зобов’язань та/або гарантій, прийнятих у відповідності з Договором. При цьому здійснена оплата за доступ до онлайн-сервісу не повертається Користувачу.
1.9.   Оператор має право розірвати Договір в односторонньому порядку і видалити дані Користувача без повідомлення, якщо Користувач протягом 13 (тринадцяти) календарних місяців поспіль не скористався онлайн-сервісом. При цьому здійснена оплата за доступ до онлайн-сервісу не повертається Користувачу.

2.   Умови та порядок надання доступу до онлайн-сервісу

2.1.   Для якісного використання усіх доступних Користувачу функціональних можливостей онлайн-сервісу, Користувач зобов’язаний самостійно забезпечувати постійний або сеансовий зв’язок власного технічного обладнання з мережею Інтернет.
2.2.   Оператор не обслуговує технічні та програмні засоби Користувача та не відповідає за їх належне функціонування, в тому числі за функціонування мережного обладнання як Користувача, так і його провайдера послуг доступу до мережі Інтернет
2.3.   Відповідальними за зміст, структуру, формат та/або форму електронних документів, документообіг яких забезпечується за допомогою онлайн-сервісу, є Користувач та/або Користувачі онлайн-сервісу, які здійснили відправлення електронного документа за допомогою онлайн-сервісу
2.4.   Оператор зобов’язується забезпечити Користувачу можливість використовувати оплачений та наданий (нарахований) доступ до онлайн-сервісу цілодобово, протягом строку дії Тарифного пакету Користувача та/або Договору, якщо інше не визначено умовами даного Договору, з дотриманням параметрів якості його надання, що повинні бути не гірші ніж наступні:
2.4.1.   максимальний час недоступності онлайн-сервісу: 4 години (параметр, який визначає максимально можливий (найдовший) період недоступності онлайн-сервісу, протягом якого Користувач не може повноцінно отримувати доступ до онлайн-сервісу);
2.4.2.   доступність онлайн-сервісу (становить 98%) – період часу в календарному місяці протягом якого Користувач повноцінно отримує доступ до онлайн-сервісу;
2.4.3.   недоступність послуг у зв’язку з регламентними роботами (4 години) – можуть проводитися по суботах та неділях з 23 год. 00 хв. до 03 год. 00 хв. або в інший час з повідомленням Користувача за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів зв’язку або шляхом розміщення оголошення на інформаційному ресурсі https://document.online
2.5.   Оператор може проводити зміну параметрів доступу до онлайн-сервісу та його функціонування відповідно до власної програми розвитку.
2.6.   Користувачі зобов’язуються та/або гарантують:
2.6.1.   визнати і погодитись з тим, що умови та порядок використання онлайн-сервісу визначаються Оператором;
2.6.2.   не копіювати і не змінювати програмне забезпечення, що входить до складу онлайнсервісу;
2.6.3.   не створювати програми, похідні від програмного забезпечення онлайн-сервісу;
2.6.4.   не проникати в програмне забезпечення онлайн-сервісу з метою отримання кодів програм;
2.6.5.   не здійснювати продаж, здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав щодо програмного забезпечення та сервісів, наданих Користувачу, а також не здійснюватимуть їхню модифікацію, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них;
2.6.6.   до укладання Публічного договору (акцепту оферти) ознайомитися зі змістом та умовами цього Договору, умовами Тарифних пакетів, інструкціями з використання онлайнсервісу, політикою конфіденційності тощо, які визначають та деталізують умови та порядок використання онлайн-сервісу, розміщеними на сайті Оператора за адресою: https://document.online;
2.6.7.   пройти процедуру реєстрації. Користувач погоджується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Оператора є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація невірна, неповна або неточна, Оператор має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та відмовити Користувачу в наданні доступу до онлайн-сервісу. При цьому здійснена оплата за доступ до онлайн-сервісу не повертається Користувачу;
2.6.8.   по завершенні процесу реєстрації Користувач отримує логін та пароль для доступу до веб-інтерфейсу, що надає доступ до інформації, яка належить Користувачу. Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено в онлайн-сервісі під логіном і паролем Користувача;
2.6.9.   негайно повідомити Оператора про будь-які випадки неавторизованого (забороненого Користувачем) доступу до онлайн-сервісу з логіном і паролем Користувача та/або про будь-яке порушення безпеки, про яке стало відомо Користувачу.

3.   Тарифні пакети. Вартість доступу до онлайн-сервісу

3.1.   Обсяг електронних документів, які можуть бути створенні Користувачем після отримання доступу до онлайн-сервісу та їх вартість визначаються Тарифними пакетами. Тарифні пакети (їх вартість, зміст) встановлюються Оператором та розміщуються ним на інформаційному ресурсі онлайн-сервісу, за посиланням: https://document.online.
3.2.   Обсяг електронних документів, що входять до певного Тарифного пакету, а також їх вартість може бути змінена Оператором. Оператор має виключне право на власний розсуд змінювати обсяг, перелік та тарифікацію Тарифних пакетів, за умови попередження Користувача про такі зміни за 1 (один) тиждень до дати застосування нового Тарифного пакету із зазначенням дати набрання Тарифним пакетом чинності. Оператор вважається таким, що належно повідомив Користувача, у разі його повідомлення за допомогою онлайнсервісу та/або засобів електронного/іншого технічного зв’язку, та/або шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційно ресурсі онлайн-сервісу https://document.online.
3.3.   Умови придбання Тарифного пакету: вартість Тарифного пакету сплачується Користувачем одноразово за вартістю, що є чинною на день оплати.
3.4.   Онлайн-сервіс стає доступним для Користувача для подальшого використання після оплати першого/наступного Тарифного пакету. Оператор забезпечує доступність онлайнсервісу для Користувача протягом 1 (одного) календарного року з дня оплати Тарифного пакету (гарантований строк, за винятком Тарифного пакету «10») або до вичерпання Користувачем максимальної кількості транзакцій, надання яких передбачено поточним Тарифним пакетом Користувача.
3.5.   Акт прийому-передачі виконаних робіт із забезпечення доступу до онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE» (далі – Акт) складається Оператором за фактом оплати користувачем Тарифного пакету. Вартість Тарифного пакету та обсяг електронних документів, що можуть бути створенні Користувачем в межах певного Тарифного пакету не змінюються та є чинними протягом строку, визначеного відповідно до п. 3.4. цього Договору
3.6.   Сторони зобов’язуються підписати Акт за оплаченим Тарифним пакетом протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня надання Оператором відповідного Акту. Обмін Актами за цим Договором Сторони здійснюють з урахуванням п.7.3. цього Договору. У разі, якщо Замовник, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання не підписав Акт та не надав Виконавцю обґрунтовану відмову, вважається, що Виконавець надав Замовнику послуги якісно, своєчасно та в повному обсягу, а проект Акту, прийнятий Замовником без зауважень на підставі принципу мовчазної згоди.
3.7.   Оплата здійснюється у безготівковій формі (без ПДВ) шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора, зазначений у цьому Договорі або у рахунку, наданому Користувачу.
     Пунктом 26¹ підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України визначено, що тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим - сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 ПКУ.
     Для цілей вказаного пункту до програмної продукції відносяться: результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них
3.8.   Користувач здійснює акцепт цієї публічної оферти і укладення Договору шляхом або попередньої оплати Тарифного пакету, відповідно до п. 1.5. та п. 1.6. Договору, або шляхом проходження та завершення процедури реєстрації для отримання доступу онлайн-сервісу
3.9.   Контрагент після отримання запрошення від онлайн-сервісу на перегляд/підписання електронного документа та проходження реєстрації в онлайн-сервісі за отриманим посиланням, набуває статусу Користувача. Завершення процедури реєстрації та отримання доступу до онлайн-сервісу на інтернет-сайті Оператора є акцептом цієї публічної оферти для Контрагента.

4.   Захист інформації. Персональні дані

4.1.   Документ.Онлайн вживає необхідних заходів для забезпечення захисту інформації Користувача, яка обробляється в онлайн-сервісі, в т.ч. міститься в його електронних документах.
4.2.   З метою захисту інформації клієнтів, Оператор обмежив доступ обслуговуючого персоналу до засобів управління даними та адміністрування онлайн-сервісу, а також вжив заходів для технічного та криптографічного захисту конфіденційної інформації.
4.3.   Усі документи, відомості, інформація про користувачів, інші персональні дані, отримані Оператором та пов’язані з онлайн-сервісом, оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного функціонування онлайн-сервісу , забезпечення та задоволення потреб та вимог Користувачів онлайн-сервісу у повній відповідності до вимог законів України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних», від 05 липня 1994 року № 80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та від 03 вересня 2015 року № 675-VIII «Про електронну комерцію».
4.4.   Персональні дані Користувача, що використовуються при реєстрації, авторизації, редагуванні профілю та/або особистого кабінету Користувача в онлайн-сервісі обробляються на підставі частини 3 пункту 1 статті 11 Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних».
4.5.   Користувачі надають згоду на те, що такі персональні дані можуть передаватись Оператором третім особам – виключно особам, які знаходяться з Оператором у договірних партнерських відносинах, спрямованих на розвиток функціональних можливостей онлайнсервісу, організацію документообігу (обміну) між третіми особами та користувачами, у тому числі у формі електронних документів, реєстрації користувачів в інших інформаційнотелекомунікаційних системах Оператора та/або партнерів Оператора (створення особистих кабінетів та/або профілів користувачів), розширення кола можливих контрагентів користувачів, спрощення технологічних процесів та/або підвищення рівня захисту користувачів та їх персональних даних.
4.6.   Передача таких даних вказаним особам здійснюється з виключенням можливості витоку даних або потрапляння їх до інших третіх осіб, з прийняттям зобов’язань із захисту персональних даних користувачів відповідно до власних політик конфіденційності та безпеки персональних даних партнерів Оператора.
4.7.   Отримуючи доступ до онлайн-сервісу (продовжуючи використовувати онлайн-сервіс) користувач – суб’єкт персональних даних надає Оператору ясну та чітку згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних з зазначеною метою, та звільняє Оператора від обов’язку окремо повідомляти про передачу таких персональних даних у описаному вище випадку.
4.8.   Отримуючи доступ до онлайн-сервісу (продовжуючи використовувати онлайн-сервіс) користувач – суб’єкт персональних даних, у випадку, якщо визначена цим Договором мета обробки даних змінюється, звільняє Оператора від обов’язку отримувати згоду користувача на обробку його даних відповідно до зміненої мети, крім випадку, якщо змінена мета обробки персональних даних є несумісною з попередньою.
4.9.   Отримуючи доступ до онлайн-сервісу (продовжуючи використовувати онлайн-сервіс) користувач – суб’єкт персональних даних надає згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджує те, що ознайомлений (а) з метою обробки персональних даних, зазначеними у цьому Договорі, та правами, наданими суб’єкту згідно ст. 8 Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних», а саме:

   •  знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

   •  отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

   •  на доступ до своїх персональних даних;

   •  отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

   •  пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

   •  пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

   •  на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

   •  звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

   •  застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

   •  вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

   •  відкликати згоду на обробку персональних даних;

   •  знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

   •  на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5.   Відповідальність сторін

5.1.   За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
5.2.   Оператор несе відповідальність за:

   •  роботу онлайн-сервісу, відповідно до встановлених технічних та якісних параметрів;

   •  втрату або пошкодження електронного документа, протягом обумовленого Договором чи регламентуючими роботу онлайн-сервісу документами;

   •  порушення процесу візуалізації чи конвертації електронного документа, внаслідок чого, інформаційний зміст такого документа та/або інформація про осіб, які його підписали була відсутня, викривлена або відображена не в повному обсязі, що призвело до хибного сприйняття такого документу Користувачем

5.3.   Оператор несе перед Користувачем відповідальність у вигляді відшкодування прямої дійсної шкоди (випадки п.5.2.), завданої Користувачу з вини Оператора.
5.4.   Оператор не несе відповідальності за:

   •  зміст та формат електронних документів Користувачів системи тощо;

   •  неправомірні дії, вчинені в онлайн-сервісі Користувачем;

   •  неналежне, у тому числі неповноважне, складання електронного документу, який передається з використанням онлайн-сервісу;

   •  тимчасове зупинення роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (його окремих сервісів), який обслуговує кваліфіковані сертифікати Користувача та/або Оператора, а також його контрагентів, які використовують онлайн-сервіс;

   •  шкоду, спричинену Користувачу кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (зміну технічних параметрів з’єднання для отримання електронної позначки часу, статусу сертифіката, а також доступу до списків відкликаних сертифікатів, що здійсненна без попередження користувачів тощо);

   •  помилки або перерви в роботі державних інформаційних ресурсів (порталів), що безпосередньо пов’язані з роботою онлайн-сервісу щодо реєстрації електронних документів їх обліку, погодження тощо;

   •  помилки або перерви в роботі Інтернет провайдера Користувача;

   •  помилки або перерви в роботі програмних, апаратних, програмно-апаратних засобів та пристроїв Користувача;

   •  інші перешкоди доступу до мережі Інтернет, які не залежать від волі Сторін та їх Інтернет провайдерів;

   •  порушення будь-яких прав на будь-які об’єкти права інтелектуальної власності, допущені/вчинені Користувачами у в онлайн-сервісі або з її використанням.

6.   Обставини непереборної дії

6.1.   Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок непереборної сили або випадку.
6.2.   Обставинами непереборної сили є непереборні за даних умов та незалежні від волі Сторін обставини, такі як стихійні лиха (пожежа, буря, повінь, землетрус тощо), дії суспільного ворога, хакерські атаки, інші непередбачувані обставини, оголошена та неоголошена війна, військові дії, терористичний акт, блокада, революція, масові заворушення, незаконні дії третіх осіб тощо, за умови, що зазначені обставини вплинули на невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.
6.3.   . Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це другу Сторону, при цьому виконання зобов’язань за Договором та строк його дії призупиняються до припинення цих обставин.
6.4.   Якщо обставини непереборної сили тривають більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів поспіль, Сторони мають право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, з повідомленням протилежної Сторони не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються. Факт наявності та термін дії обставин непереборної сили підтверджується відповідним компетентним органом.
6.5.   Відсутність у Користувача грошових коштів в обсязі, необхідному для оплати Тарифного пакету , обставиною непереборної сили бути не може.

7.   Інші умови

7.1.   Сторони погоджуються на обробку, використання та передачу персональних даних своїх представників за цим Договором, в обсязі, необхідному для належного виконання умов цього Договору.
7.2.   Сторони погоджуються, що дійшли згоди по всім істотним умовам Договору та домовились про можливість використання документів в електронній формі, які складаються Сторонами при виконанні умов цього Договору, зі застосуванням кваліфікованого електронного підпису повноважних представників Сторін.
7.3.   Сторони визнають документи, надані в електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису чи печатки від однієї Сторони іншій Стороні за допомогою Системи, оригіналами.
7.4.   Обмін документами здійснюється відповідно до вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».
7.5.   Жодна із Сторін не вправі заперечувати юридичну силу документу виключно з підстав того, що він має електронну форму.

8.   Строк дії Договору. Заключні положення

8.1.   Договір набуває юридичної сили: для Оператора – з моменту його оприлюднення на інформаційному ресурсі онлайн-сервісу, для Користувача – з моменту прийняття його Користувачем у відповідності до Розділу 1 цього Договору, та не обмежений терміном дії.
8.2.   Цей Договір може бути розірваний:
8.2.1.   за ініціативою Оператора – у випадках, передбачених пунктами 1.8. та 1.9. цього Договору, а також у випадку припинення Оператором надання доступу до онлайн-сервісу електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE» (відкликання публічної пропозиції);
8.2.2.   .за ініціативою Користувача – в будь-який момент, шляхом направлення Оператору письмового повідомлення в паперовій формі або електронного повідомлення засобами онлайн-сервісу.
8.3.   Припинення Договору не звільняє Сторони від виконання обов’язків, що виникли до дати його припинення.
8.4.   Сторони зобов’язуються невідкладно повідомляти одна одну, у разі зміни банківських чи поштових реквізитів.
8.5.   Оператор має право вносити зміни в цей Договір (публічну оферту). Усі внесені зміни будуть доступні у вигляді нової редакції, розміщеної на інформаційному ресурсі онлайнсервісу.
8.6.   Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи онлайн-сервіс в цілому, Користувач підтверджує згоду з новими умовами в редакції Договору (публічної оферти), що діє на момент використання Користувачем онлайн-сервісу.
8.7.   Оператор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цього Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання онлайн-сервісу, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
8.8.   Користувач надає Оператору право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Оператора, онлайн-сервіс, та/або послуги або іншу інформацію.

РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА:

ТОВ «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН»
04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, оф. 711
код ЄДРПОУ: 40637744
IBAN: UA893348510000000002600536610 в АТ «ПУМБ»
Платник податку на прибуток на загальних підставах
ІПН: 406377426561

Директор: Владикін Олег Вікторович