Публічна пропозиція (оферта) Договір про надання доступу до Системи електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE»

редакція від «12» вересня 2023 року

Загальні положення

Цей документ зі всіма його додатками являє собою відкриту публічну пропозицію («Оферту») Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН» щодо укладення Договору про надання доступу до Системи електронного документообігу DOCUMENT.ONLINE (далі – Договір) та його невід’ємних частин на викладених у цій Оферті умовах.
Відповідно до статей 633, 634, 641-642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов надання і порядку оплати вартості використання Системи електронного документообігу DOCUMENT.ONLINE, фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї Оферти, приймає умови Договору (акцепт Оферти рівнозначний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті) в повному обсязі та стає користувачем Системи електронного документообігу DOCUMENT.ONLINE – https://document.online.

Терміни та визначення

Адресат, дані, обов’язковий реквізит електронного документа, автор електронного документа – ці та інші терміни, якщо не зазначено окремо, вживаються у тексті цього Договору у значеннях, визначених Законом України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (зі змінами).
Ідентифікація – процедура розпізнавання Користувача та перевірки даних Користувача, шляхом порівняння певного спектру параметрів (адреса електронної пошти, логін, пароль тощо), запитуваних Системою, у тому числі – ID Користувача, на наявність та відповідність обліковому запису Користувача, що зберігається в базі даних Оператора, з метою автентифікації Користувача у Системі.
Інтеграційний токен – ключ доступу, який генерується та активується Користувачем в особистому кабінеті з метою забезпечення Користувача оперативним доступом до API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН.
Кваліфікований електронний підпис, засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки, користувач електронних довірчих послуг, підписувач, електронні довірчі послуги, електронна позначка часу – ці та інші терміни, якщо не зазначено окремо, вживаються у тексті цього Договору у значеннях, визначених Законом України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».
Користувач або Ліцензіат (згідно із Додатком №1 до цього Договору) або Сторона (за цим Договором) – будь-які юридичні або фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці, які зареєструвались у Системі будь-яким доступним способом та внаслідок чого отримали можливість використовувати Систему за її функціональним призначенням. Користувачами Системи можуть бути працівники/співробітники Користувача, чинні та/або майбутні контрагенти Користувача, треті особи тощо.
Оператор (виконавець, надавач доступу до Системи за цим Договором) або Ліцензіар(згідно із Додатком №1 до цього Договору) або Сторона (за цим Договором) – товариство з обмеженою відповідальністю «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН», місце розташування: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, оф. 711, код ЄДРПОУ: 40637744.
Платформа Microsoft Azure– масштабна інтернет-платформа служб хмарних обчислень, що розміщується в центрах обробки даних Правовласника, що включає в себе операційну систему для хмарних обчислень і набір служб для розробників. Технічні аспекти та особливості використання платформи Microsoft Azure викладені Правовласником на офіційному Інтернет-сайті https://azure.microsoft.com.
Принцип «Як є» («Аs is») – Сторони узгодили застосування до відносин, що випливають із умов цього Договору, до Системи в цілому, API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН загальнопоширеного у світовій практиці принципу «Як є» («Аs is»), зміст якого передбачає, що Система, її частини (компоненти), API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН за допомогою яких Користувачу надається доступ до Системи електронного документообігу DOCUMENT.ONLINE за цим Договором, знаходяться у стані певної функціональної та/або технічної спроможності, рівень якої сформований на дату укладання даного Договору, та є достатнім, стабільним і відомим Користувачу, який погоджується на їх використання без додаткових умов. У той же час, Оператор з метою розширення функціональних можливостей Системи, API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН, їх удосконалення та модернізації, залишає за собою право запроваджувати нові програмні та технологічні засоби та інструменти, оновлювати Систему, API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН розробляти та впроваджувати нові функції та модулі.
Програмний комплекс «API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН» (далі – «API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН») – інтерфейс прикладного програмування із набором чітко визначених методів, інструментів та засобів, призначений для автоматичної взаємодії локальних інформаційно-телекомунікаційних систем та/або автоматизованих систем та/або облікових систем та/або програмних комплексів та/або додатків та/або веб-сайтів та/або сервісів тощо із Системою для організації та впровадження електронного документообігу. Умови використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН врегульовані ліцензійною угодою (Додаток №1), яка є невід’ємною частиною цього договору.
Реєстрація електронного документа в Системі – завантаження електронного документа та/або його внесення до сховища Системи, в тому числі одержання електронного документу від належних третім особам сервісів та систем, які підтримують електронний документообіг. Підтвердженням факту реєстрації документа є формування Системою спеціального GUID (Globally Unique Identifier) ідентифікатора. У випадку використання Користувачем API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН, реєстрація електронного документа в Системі відбувається автоматично при першому використанні засобом автоматичної взаємодії функцій накладення чи перевірки кваліфікованого електронного підпису, або іншої дії, яка вперше виконується з документом. Система електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE» (далі – «Система») – програмно-апаратний комплекс, призначений для оброблення, відправлення, передачі, одержання існуючими каналами зв’язку (зокрема мережі Інтернет) електронних документів, а також їх зберігання та використання, що здійснюється із застосуванням перевірки цілісності та, у разі необхідності, з підтвердженням факту одержання таких документів. Система містить в своєму складі засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які використовуються для накладення та перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки, взаємодії з кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, а також з метою отримання кваліфікованої електронної позначки часу. Система структурована та розміщена за унікальною адресою в мережі Інтернет: https://document.online, розгорнута на платформі Microsoft Azure. Транзакція – операція з відправлення або одержання електронного документа в Системі..Обробка в Системі електронного документа (завантаження, вивантаження зберігання, перегляд, накладення та перевірка кваліфікованого електронного підпису чи печатки, пересилання, знищення тощо), транзакцією не вважаються та не тарифікуються.
Транзакція – операція з реєстрації або одержання електронного документа в Системі або вивантаження електронного документа за допомогою API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН для вчинення операцій з вивантаженим електронним документом в інших системах, які підтримують електронний документообіг, в залежності від умов, визначених передплаченим Тарифним пакетом. Обробка в Системі електронного документа (відправлення, вивантаження з інтерфейсу Системи, зберігання в межах строків згідно із пунктом 1.11. Договору, перегляд, накладення та перевірка кваліфікованого електронного підпису чи печатки, пересилання тощо), транзакцією не вважаються та не тарифікуються.

1. Загальні положення

1.1. Умови цього договору є однаковими для кожного, хто звернувся до Оператора за отриманням відповідного доступу до Системи (крім тих, хто укладає з Оператором прямі (індивідуальні) договори про надання доступу до Системи та інших суміжних (додаткових) послуг).
1.2. Предметом цього Договору є зобов’язання Оператора з надання Користувачу доступу до Системи електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE» з правом на використання Системи для організації останнім електронного документообігу на умовах обраного Користувачем Тарифного пакету, у відповідності до функціональних можливостей Системи, які доступні Користувачу та можуть бути використані Користувачем виключно на умовах оплати відповідного Тарифного пакету, у встановленому цим Договором порядку. Оператором можуть встановлюватись окремі виключення щодо оплатних умов доступу до Системи, зокрема, у випадку надання доступу на умовах Тарифного пакету«Демо».
1.3. Доступ до Системи передбачає надання Користувачу можливості:
1.3.1. трансферу електронних документів, а саме: завантаження до Системи електронних документів та додатків до них (графічні об’єкти, відео- та аудіофайли тощо) об’ємом не більше 20 (двадцяти) мегабайт та вивантаження з Системи власних чи отриманих електронних документів з супроводжуючими даними (протоколи підпису, системні повідомлення тощо);
1.3.2. оброблення електронних документів, а саме: конвертація формату та візуалізація електронного документа, підписання електронного документа;
1.3.3. відправлення та одержання електронних документів засобами Системи;
1.3.4. зберігання електронних документів;
1.3.5. надання консультаційної підтримки з питань автоматизації взаємодії Системи з іншими програмно-апаратними або програмними комплексами в обсязі, необхідному для автоматизації такої взаємодії;
1.3.6. додаткові функції та послуги, зазначені на інформаційному ресурсі Системи. У випадку якщо для надання доступу до Системи буде необхідне додаткове обладнання та/або програмне забезпечення (у тому числі – третіх осіб), Сторони додатково погоджують умови його надання, що визначаються відповідними додатками до Договору.
1.4. Після прийняття цієї Оферти Оператора та обрання Користувачем Тарифного пакету«Демо», Користувач отримує право доступу для використання Системи за її функціональним призначеннямта на умовах, визначених цим Договором.
1.5. Днем початку надання доступу до Системи за цим Договором є день початку використання Користувачем Системи на умовах Тарифного пакету «Демо».
1.6. Оператор має право обмежити (припинити частково або в повному обсязі) надання доступу до Системи у випадку невиконання Користувачем умов цього Договору, в тому числі відсутності або нестачі коштів (оплати) Користувача або несплати Користувачем вартості використання Системи (за умови відсутності інших підстав для обмеження доступу до Системи).
1.7. Після заповнення Користувачем всіх розділів реєстраційної форми та направлення її до Системи, Користувач набуває статусу зареєстрованого учасника електронного документообігу. Зазначення Користувачем неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми, покладає усі ризики настання негативних наслідків на Користувача та/або його контрагентів.
1.8. Контрагент Користувача після отримання запрошення від Системи на перегляд/підписання електронного документа та проходження реєстрації в Системі за отриманим посиланням, набуває статусу Користувача Системи. Завершення процедури реєстрації є акцептом цієї публічної оферти для Контрагента.
1.9. Оператор має право достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку у випадках порушення Користувачем зобов’язань та/або гарантій, прийнятих у відповідності з Договором та додатками до Договору. При цьому здійснена оплата вартості використання Системи не повертається Користувачу.
1.10. Оператор має право розірвати Договір в односторонньому порядку і видалити реєстраційні дані Користувача без повідомлення, якщо Користувач протягом 13 (тринадцяти) календарних місяців поспіль не скористався Системою. При цьому здійснена оплата вартості використання Системи не повертається Користувачу.
1.11. Сторони погоджуються, що Оператор забезпечує відповідальне зберігання електронного документа Користувача впродовж 36 (тридцяти шести) календарних місяців з дати вчинення транзакції з таким електронним документом в Системі. Оператор гарантує, що Користувач без будь-якої технічної чи іншої підтримки Оператора може вивантажувати електронні документи із Системи в будь-який момент до спливу передбаченого цим пунктом строку відповідального зберігання електронного документа. До спливу встановленого цим пунктом строку відповідального зберігання електронного документу Користувач може вивантажити електронний документ на власні засоби. Сторони погоджуються, що сплив встановлених цим пунктом строків свідчить про вивантаження Користувачем електронного документу із Системи та виконання Оператором в повному обсязі зобов’язання з надання доступу до Системи в частині зберігання електронного документу. Продовження строку відповідального зберігання електронних документів Користувача в Системі понад встановлений у цьому пункті Договору строк можливе за умови укладення Сторонами двостороннього договору відповідального зберігання електронних документів за окрему плату. Оператор не є архівною установою в розумінні Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». На Договір не поширюються норми національного законодавства, які регулюють вимоги до архівного зберігання електронних документів.

2. Умови та порядок надання доступу до Системи

2.1. Для якісного використання усіх доступних Користувачу функціональних можливостей Системи, Користувач зобов’язаний самостійно забезпечувати постійний або сеансовий зв’язок власного технічного обладнання з мережею Інтернет.
2.2. Оператор не обслуговує технічні та програмні засоби Користувача та не відповідає за їх належне функціонування, в тому числі за функціонування мережного обладнання як Користувача, так і його провайдера послуг доступу до мережі Інтернет.
2.3. Відповідальними за зміст, структуру, формат та/або форму електронних документів, документообіг яких забезпечується за допомогою Системи, є Користувач та/або Користувачі Системи, які здійснили відправлення електронного документа за допомогою Системи.
2.4. Оператор зобов’язується забезпечити Користувачу можливість використовувати оплачений та/або наданий (нарахований) доступ до Системи цілодобово, протягом строку дії Тарифного пакету Користувача та/або Договору, якщо інше не визначено умовами даного Договору, з дотриманням параметрів якості його надання, що повинні бути не гірші ніж наступні:
2.4.1. максимальний час недоступності Системи: 4 години (параметр, який визначає максимально можливий (найдовший) період недоступності Системи, протягом якого Користувач не може повноцінно отримувати доступ до Системи);
2.4.2. доступність Системи (становить 98%) – період часу в календарному місяці протягом якого Користувач повноцінно отримує доступ до Системи;
2.4.3. недоступність послуг у зв’язку з регламентними роботами (4 години) – можуть проводитися по суботах та неділях з 23 год. 00 хв. до 03 год. 00 хв. або в інший час з повідомленням Користувача за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів зв’язку або шляхом розміщення оголошення на інформаційному ресурсі https://document.online .
2.5. Оператор може проводити зміну параметрів доступу до Системи та його функціонування відповідно до власної програми розвитку.
2.6. Користувачі зобов’язуються та/або гарантують:
2.6.1. визнати і погодитись з тим, що умови та порядок використання Системи визначаються Оператором;
2.6.2. не використовувати Систему у спосіб, у порядку та на мовах, що не передбачені цим Договором;
2.6.3. не копіювати, не змінювати, не модифікувати, не декомпілювати програмне забезпечення, що входить до складу Системи, не поділяти програмне забезпечення Системи, її частини (компоненти) на складові, не вдаватись до зворотного конструювання, не дизасемблювати Систему, її частини (компоненти), не спостерігати, не вивчати, не досліджувати Систему та її частини (компоненти), не створювати програми, похідні від програмного забезпечення Системи;
2.6.4. не проникати в програмне забезпечення Системи, її частин (компонентів) з метою отримання вихідних кодів програм, а також не здійснювати модифікацію Системи, її частин (компонентів), у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них;
2.6.5. не здійснювати продаж, здачу в оренду, передачу третім особам, відчуження в інший спосіб будь-яких прав щодо Системи, її частин (компонентів) та доступу до них;
2.6.6. до укладання Договору (акцепту Оферти) ознайомитися зі змістом та умовами цього Договору, його додатками, умовами Тарифних пакетів, умовами надання додаткових послуг, інструкціями з використання Системи, політикою конфіденційності тощо, які визначають та деталізують умови та порядок використання Системи, розміщеними на сайті Оператора за адресою: https://document.online ;
2.6.7. пройти процедуру реєстрації. Користувач погоджується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Оператора є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація невірна, неповна або неточна, Оператор має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та відмовити Користувачу в наданні доступу до Системи. При цьому здійснена оплата вартості використання Системи не повертається Користувачу;
2.6.8. після завершення процесу реєстрації, Користувач отримує логін та пароль для доступу до веб-інтерфейсу, що надає доступ до інформації, яка належить Користувачу. Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено в Системі під логіном і паролем Користувача;
2.6.9. негайно повідомити Оператора про будь-які випадки неавторизованого (забороненого Користувачем) доступу до Системи з логіном і паролем Користувача та/або про будь-яке порушення безпеки, про яке стало відомо Користувачу.
2.7. Користувач погоджується, що доступ до Системи може надаватися як шляхом безпосереднього доступу до Системи через інтерфейс Системи, так і шляхом оперативного доступу за допомогою API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН на умовах цього Договору та ліцензійної угоди (Додаток №1).
2.8. Користувач погоджується, що особливості функціонування Системи виключають обставини, які зумовлюють виникнення у Користувача прав, встановлених статтею 25 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

3. Тарифні пакети. Вартість використання Системи

3.1. Вартість використання Системи включає вартість Тарифних пакетів, а також вартість додаткових послуг.
3.2. Тарифний пакет містить інформацію про обсяг транзакцій, їх вартість, строк/термін дії та кількість Користувачів, які можуть бути забезпечені спільним із Користувачем, який оплачує Тарифний пакет, доступом до використання Тарифного пакету (надалі – «Спільний доступ») з метою вчинення транзакцій в межах обсягу, строку дії та вартості Тарифного пакету. Тарифним пакетом може обумовлюватися незастосування тарифікації окремих транзакцій. Тарифні пакети встановлюються Оператором та розміщуються ним на інформаційному ресурсі Системи, за посиланням: https://document.online . У випадку наявності суперечностей між умовами Договору та Тарифного пакету, перевага надається умовам, встановленим Тарифним пакетом.
3.3. Кількість Користувачів, які можуть бути забезпечені Спільним доступом з метою вчинення транзакцій в межах обсягу, строку/терміну дії та вартості Тарифного пакету, може бути збільшена шляхом замовлення додаткових послуг та оплати їх вартості. Додаткова послуга містить інформацію про кількість додаткових Користувачів, які можуть бути забезпечені Спільним доступом з метою вчинення транзакцій в межах обсягу, строку дії та вартості Тарифного пакету, та їх вартість. Зміст та вартість додаткових послуг встановлюються Оператором та розміщуються ним на інформаційному ресурсі Системи, за посиланням: https://document.online.
3.4. Обсяг транзакцій, що входять до Тарифного пакету, а також їх вартість, як і зміст та вартість додаткових послуг може бути змінена Оператором. Оператор має виключне право на власний розсуд змінювати обсяг, перелік та тарифікацію транзакцій в межах Тарифного пакету, зміст і вартість додаткових послуг, встановлювати плату на безвідплатні послуги за умови попередження Користувача про такі зміни за 1 (один) тиждень до дати початку дії нових умов Тарифного пакету чи додаткової послуги. Оператор вважається таким, що належно повідомив Користувача, у разі його повідомлення за допомогою Системи та/або засобів електронного/іншого технічного зв’язку, та/або шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційно ресурсі Системи https://document.online.
3.5.Умови придбання Тарифного пакету чи додаткової послуги: вартість Тарифного пакету чи додаткової послуги сплачується Користувачем одноразово на умовах повної попередньої оплати за вартістю, що є чинною на день оплати.
3.6. Система стає доступною для Користувача для подальшого використання після надання Користувачу Тарифного пакету «Демо». Користувач отримує можливість вчинення транзакцій в системі на умовах передплатних Тарифних пакетів після оплати вартості першого/наступного передплатного тарифного пакету, а для Користувача, якого забезпечено спільним доступом понад кількість Користувачів, встановлену Тарифним пакетом – після оплати додаткової послуги. . Оператор забезпечує можливість вчинення транзакцій в Системі та використання усіх можливостей Системи для Користувача, який передплачує Тарифний пакет, з дня оплати Тарифного пакету до спливу строку/терміну дії Тарифного Пакету або до моменту вичерпання Користувачем максимальної кількості транзакцій, надання яких передбачено відповідним Тарифним пакетом Користувача, а для Користувача, якого забезпечено спільним доступом, на період з дня оплати додаткової послуги до спливу строку/терміну дії Тарифного Пакету або до моменту вичерпання Користувачем максимальної кількості транзакцій, наданих на умовах відповідного Тарифного пакету.
3.7. Вчинення Користувачем/Користувачами транзакцій в Системі та використання Користувачем/Користувачами певних можливостей Системи , які передбачені пунктом 1.3. Договору, припиняться у перший день після спливу строку/терміну дії Тарифного Пакету або з моменту вичерпання Користувачем максимальної кількості транзакцій, наданих на умовах відповідного Тарифного пакету.
3.8. Вчинення Користувачем/Користувачами транзакцій в Системі та використання Користувачем/Користувачами можливостей Системи, які передбачені пунктом 1.3. Договору, у повному обсязі можуть бути відновлені у випадку здійснення оплати/дострокової оплати вартості наступного Тарифного пакету, , а вчинення Користувачем/Користувачами, якого/яких забезпечується спільним доступом понад кількість Користувачів, встановлену Тарифним пакетом, транзакцій в Системі та використання ним/ними можливостей Системи у повному обсязі – після здійснення оплати відповідної додаткової послуги.
3.9. Невикористаний на дату спливу строку/терміну дії Тарифного Пакету обсяг транзакцій, наданих в межах Тарифного пакету, анулюється, кошти за невикористані транзакції не підлягають поверненню.
3.10. У випадку передплати Користувачем, якого забезпечено Спільним доступом, окремого Тарифного пакету або переходу Користувача до використання Спільного доступу в рамках іншого Тарифного пакету, оплата вартості використання Системи не повертається, але квота такого Користувача в межах Спільного доступу може бути передана іншому Користувачеві.
3.11. Акт прийому-передачі наданих послуг із забезпечення доступу до Системи електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE» (далі – Акт) складається Оператором за фактом оплати користувачем Тарифного пакету або додаткової послуги. Вартість Тарифного пакету, додаткової послуги та обсягу транзакцій, що можуть бути вчинені Користувачем в межах певного Тарифного пакету, не змінюються та є чинними протягом строку, визначеного відповідно до пунктів 3.6., 3.7. цього Договору.
3.12. Оператор та Користувач зобов’язуються підписати Акт впродовж 5 (п’яти) робочих днів з дня надання Оператором відповідного Акту. Обмін Актами за цим Договором здійснюється з урахуванням п.7.3. цього Договору. Якщо протягом зазначеного у цьому пункті строку Користувач не направить Оператору підписаний Акт або мотивовану відмову від приймання Послуг та підписання Акту, то Акт вважається погодженим/прийнятим Користувачем у повному обсязі у 5 (п’ятий) робочий день з моменту його отримання Користувачем, а Послуги вважаються наданими якісно, своєчасно та в повному обсягу.
3.13. Оплата здійснюється у безготівковій формі. На вартість Тарифних пакетів та додаткових послуг, доступних на інформаційному ресурсі Системи за посиланням: https://document.online , нараховується ПДВ у розмірі встановленому законодавством.
3.14. Сторони погоджуються, що Оператор має право встановлювати спеціальні умови та спеціальні тарифи для Користувачів сервісів та/або програмного забезпечення суб’єктів господарської діяльності, з якими Оператором укладено двосторонні документи про співробітництво чи господарські договори. Такі спеціальні умови та спеціальні тарифи доступні на інформаційному ресурсі Системи за посиланням: https://document.online .
3.15. Користувач здійснює акцепт цієї публічної оферти і укладення Договору шляхом проходження та завершення процедури реєстрації для отримання доступу Системи.

4. Захист інформації. Персональні дані

4.1. Оператор вживає необхідних заходів для забезпечення захисту інформації Користувача, яка обробляється в Системі, в т.ч. міститься в його електронних документах.
4.2. З метою захисту інформації клієнтів, в Системі реалізовано режим відсутності доступу обслуговуючого персоналу до засобів управління даними та адміністрування Системи, а також Оператор вжив заходів для технічного та криптографічного захисту інформації. Режим Спільного доступу до використання Тарифного пакету не передбачає доступу Користувача, який передплачує Тарифний пакет, до змісту документів Користувача, якому надається Спільний доступ до використання Тарифного пакету, як і доступу Користувача, якому надається Спільний доступ, до змісту документів Користувача, який передплачує Тарифний пакет.
4.3. Усі документи, відомості, інформація та інші дані, внесені до Системи, оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою організації та впровадження Користувачами електронного документообігу в Системі у повній відповідності до вимог законів України від 05 липня 1994 року № 80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та від 03 вересня 2015 року № 675-VIII «Про електронну комерцію».
4.4. Персональні дані Користувача, що використовуються при реєстрації, авторизації, редагуванні профілю та/або особистого кабінету Користувача в Системі обробляються на підставі частини 3 пункту 1 статті 11 Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних».
4.5. Користувачі надають згоду на те, що такі персональні дані можуть передаватись Оператором третім особам – виключно особам, які знаходяться з Оператором у договірних партнерських відносинах, спрямованих на розвиток функціональних можливостей Системи, організацію документообігу (обміну) між третіми особами та користувачами, у тому числі у формі електронних документів, реєстрації користувачів в інших інформаційно-телекомунікаційних системах Оператора та/або партнерів Оператора (створення особистих кабінетів та/або профілів користувачів), розширення кола можливих контрагентів користувачів, спрощення технологічних процесів та/або підвищення рівня захисту користувачів та їх персональних даних.
4.6. Передача таких даних вказаним особам здійснюється з виключенням можливості витоку даних або потрапляння їх до інших третіх осіб, з прийняттям зобов’язань із захисту персональних даних користувачів відповідно до власних політик конфіденційності та безпеки персональних даних партнерів Оператора.
4.7. Отримуючи доступ до Системи (продовжуючи використовувати Систему) Користувач – суб’єкт персональних даних надає Оператору ясну та чітку згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних з зазначеною метою, та звільняє Оператора від обов’язку окремо повідомляти про передачу таких персональних даних у описаному вище випадку.
4.8. Отримуючи доступ до Системи (продовжуючи використовувати Систему) Користувач – суб’єкт персональних даних, у випадку, якщо визначена цим Договором мета обробки даних змінюється, звільняє Оператора від обов’язку отримувати згоду Користувача на обробку його даних відповідно до зміненої мети, крім випадку, якщо змінена мета обробки персональних даних є несумісною з попередньою.
4.9. Отримуючи доступ до Системи (продовжуючи використовувати Систему) Користувач – суб’єкт персональних даних надає згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджує те, що ознайомлений (а) з метою обробки персональних даних, зазначеними у цьому Договорі, та правами, наданими суб’єкту згідно ст. 8 Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних», а саме:
 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
5.2. Оператор несе відповідальність за:
 • роботу Системи, відповідно до встановлених технічних та якісних параметрів;
 • втрату або пошкодження електронного документа, протягом обумовленого Договором чи регламентуючими роботу Системи документами;
 • порушення процесу візуалізації чи конвертації електронного документа, внаслідок чого, інформаційний зміст такого документа та/або інформація про осіб, які його підписали була відсутня, викривлена або відображена не в повному обсязі, що призвело до хибного сприйняття такого документу Користувачем
5.3. Оператор несе перед Користувачем відповідальність у вигляді відшкодування прямої дійсної шкоди (випадки п.5.2.), завданої Користувачу з вини Оператора, у межах грошових коштів, сплачених Користувачем за використання Системи.
5.4. Оператор не несе відповідальності за:
 • зміст та формат електронних документів Користувачів Системи тощо;
 • неправомірні дії, вчинені в Системі Користувачем;
 • неналежне, у тому числі неповноважне, складання електронного документу, який передається з використанням Системи;
 • тимчасове зупинення роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (його окремих сервісів), який обслуговує кваліфіковані сертифікати Користувача та/або Оператора, а також його контрагентів, які використовують Систему;
 • шкоду, спричинену Користувачу кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (зміну технічних параметрів з’єднання для отримання електронної позначки часу, статусу сертифіката, а також доступу до списків відкликаних сертифікатів, що здійсненна без попередження користувачів тощо);
 • помилки або перерви в роботі державних інформаційних ресурсів (порталів), що безпосередньо пов’язані з роботою Системи щодо реєстрації електронних документів їх обліку, погодження тощо;
 • помилки або перерви в роботі Інтернет провайдера Користувача;
 • помилки або перерви в роботі програмних, апаратних, програмно-апаратних засобів та пристроїв Користувача;
 • інші перешкоди доступу до мережі Інтернет, які не залежать від волі Сторін та їх Інтернет провайдерів;
 • порушення будь-яких прав на будь-які об’єкти права інтелектуальної власності, допущені/вчинені Користувачами у в Системі або з її використанням;
 • за забезпечення зберігання електронного документа Користувача після спливу строку, встановленого пунктом 1.11. Договору.
5.5. Користувач несе перед Оператором відповідальність у вигляді відшкодування прямої дійсної шкоди, завданої Оператору з вини такого Користувача.
5.6. В разі порушення грошових зобов’язань за цим Договором Користувач сплачує на користь Оператора пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла станом на перший день прострочення, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.
5.7. В разі прострочення встановлених пунктом 1.11. цього Договору строків вивантаження електронного документу з інтерфейсу Системи на власні засоби, Оператор має право стягнути з Користувача неустойку за кожний день прострочення у розмірі 1 % (один відсоток) від вартості Тарифного пакету Користувача, в тому числі Користувача, якого забезпечено спільним доступом на умовах такого Тарифного пакету.
5.8. Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання вимог Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».
5.9. Сплата неустойки, передбаченої цим Договором, не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язань за цим Договором.

6. Обставини непереборної дії

6.1. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок непереборної сили або випадку.
6.2. Обставинами непереборної сили є непереборні за даних умов та незалежні від волі Сторін обставини, такі як стихійні лиха (пожежа, буря, повінь, землетрус тощо), дії суспільного ворога, хакерські атаки, інші непередбачувані обставини, оголошена та неоголошена війна, військові дії, терористичний акт, блокада, революція, масові заворушення, незаконні дії третіх осіб тощо, за умови, що зазначені обставини вплинули на невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.
6.3. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це другу Сторону, при цьому виконання зобов’язань за Договором та строк його дії призупиняються до припинення цих обставин.
6.4. Якщо обставини непереборної сили тривають більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів поспіль, Сторони мають право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, з повідомленням протилежної Сторони не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються. Факт наявності та термін дії обставин непереборної сили підтверджується відповідним компетентним органом.
6.5. Відсутність у Користувача грошових коштів в обсязі, необхідному для оплати Тарифного пакету, обставиною непереборної сили бути не може.

7. Інші умови

7.1. Сторони погоджуються на обробку, використання та передачу персональних даних своїх представників за цим Договором, в обсязі, необхідному для належного виконання умов цього Договору.
7.2. Сторони погоджуються, що дійшли згоди по всім істотним умовам Договору та домовились про можливість використання документів в електронній формі, які складаються Сторонами при виконанні умов цього Договору, зі застосуванням кваліфікованого електронного підпису повноважних представників Сторін.
7.3. Сторони визнають документи, надані в електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису чи печатки від однієї Сторони іншій Стороні за допомогою Системи, оригіналами.
7.4. Обмін документами здійснюється відповідно до вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».
7.5. Жодна із Сторін не вправі заперечувати юридичну силу документу виключно з підстав того, що він має електронну форму.

8. Строк дії Договору. Заключні положення

8.1. Договір набуває юридичної сили: для Оператора – з моменту його оприлюднення або оприлюднення його нової редакції на інформаційному ресурсі Системи, для Користувача – з моменту прийняття його Користувачем у відповідності до Розділу 1 цього Договору, та не обмежений терміном дії.
8.2. Цей Договір може бути розірваний:
8.2.1. за ініціативою Оператора – у випадках, передбачених пунктами 1.9. та 1.10. цього Договору, а також у випадку припинення Оператором надання доступу до Системи електронного документообігу «DOCUMENT.ONLINE» (відкликання публічної пропозиції);
8.2.2. за ініціативою Користувача – в будь-який момент, шляхом направлення Оператору письмового повідомлення в паперовій формі або електронного повідомлення засобами Системи.
8.3. Припинення Договору не звільняє Сторони від виконання обов’язків, що виникли до дати його припинення.
8.4. Сторони зобов’язуються невідкладно повідомляти одна одну, у разі зміни банківських чи поштових реквізитів.
8.5. Оператор має право вносити зміни в цей Договір (публічну оферту). Усі внесені зміни будуть доступні у вигляді нової редакції, розміщеної на інформаційному ресурсі Системи.
8.6. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Систему в цілому, Користувач підтверджує згоду з новими умовами в редакції Договору (Оферти), що діє на момент використання Користувачем Системи.
8.7. Оператор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цього Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання Системи, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
8.8. Користувач надає Оператору право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Оператора, Систему, та/або послуги або іншу інформацію.
8.9. Цей договір не регулює взаємовідносини Користувача, який передплатив вартість використання Системи, із Користувачем, якого забезпечено Спільним доступом.
РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА:
ТОВ «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН»
04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, оф. 711
код ЄДРПОУ: 40637744
IBAN: UA893348510000000002600536610 в АТ «ПУМБ»
Платник податку на прибуток на загальних підставах
ІПН: 406377426561
Директор: Владикін Олег Вікторович
1. Вартість та інші умови Тарифних пакетів (для розміщення інформаційному ресурсі Системи, за посиланням: https://document.online):
Тарифний пакет Максимальна кількість транзакцій Строк дії/Термін дії Тарифного пакету Вартість Тарифного пакету, грн. (без ПДВ) Вартість Тарифного пакету, грн. (з ПДВ) Максимальна кількість Користувачів, які можуть бути забезпечені спільним із Користувачем, який оплачує Тарифний пакет, доступом на умовах Тарифного пакету
1. «Демо» 10* 1 рік або з моменту вичерпання максимальної кількості транзакцій 0,00 0,00 0
2. «100» 100* 1 рік або з моменту вичерпання максимальної кількості транзакцій 350,00 420,00 0
3. «500» 500* 1 рік або з моменту вичерпання максимальної кількості транзакцій 1100,00 1320,00 1
4. «1000» 1000* 1 рік або з моменту вичерпання максимальної кількості транзакцій 1800,00 2160,00 2
5. «10000» 10000* 1 рік або з моменту вичерпання максимальної кількості транзакцій 15000,00 18000,00 5
*Обмеження максимальної кількості застосовується до транзакцій з реєстрації. Кількість транзакцій з одержання електронного документу від зареєстрованих в Системі Користувачів у відповідному тарифному пакеті є необмеженою.
2. Вартість та інші умови надання додаткових послуг (для розміщення інформаційному ресурсі Системи, за посиланням: https://document.online):
Найменування Кількість Користувачів, які можуть бути забезпечені спільним із Користувачем, який оплачує Тарифний пакет, доступом понад кількість Користувачів, встановлену Тарифним пакетом Вартість, грн. (без ПДВ) Вартість, грн. (з ПДВ)
1. Пакет «5 користувачів» До 5 1000,00 1200,00
2. Пакет «25 користувачів» До 25 3000,00 3600,00
3. Пакет «25+ користувачів» Від 25 і більше 5000,00 6000,00
ДОДАТОК №1
до Договору про надання
доступу до Системи електронного
документообігу DOCUMENT.ONLINE

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

1. ПРЕДМЕТ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ

1.1. Предметом цієї Ліцензійної угоди є зобов’язання Ліцензіара (Оператора за Договором) за Винагороду надати Ліцензіату (Користувачу за Договором) невиключну строкову платну ліцензію (невиключні майнові авторські права) на використання твору – об’єкта авторського права, а саме програмного комплексу API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН (далі – «Дозвіл» або «Ліцензія») з метою організації та впровадження Ліцензіатом електронного документообігу на визначених цією Ліцензійною угодою.
1.2. В межах дії Дозволу Ліцензіар зобов’язується надати стандартний (або розширений) обсяг використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН). Обсяг використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН є стандартним, якщо Ліцензіат використовує Програмний комплекс з одного особистого кабінету Ліцензіата. Обсяг використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН є розширеним, якщо Ліцензіат використовує Програмний комплекс з двох і більше особистих кабінетів Ліцензіата, його уповноважених працівників/співробітників в межах загальної кількості особистих кабінетів Ліцензіата.
1.3. Дозвіл не передбачає постачання примірників Програмного комплексу в матеріальній формі. API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН створено як хмарний ресурс і його використання за функціональним призначенням здійснюється через мережу Інтернет з особистого кабінету уповноваженого працівника/співробітника Ліцензіата.
1.4. Ліцензіар надає оперативний доступ до API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН за допомогою інтеграційного токену (ключа доступу), який генерується у день, наступний за датою зарахування у повному обсязі коштів на поточний рахунок Ліцензіара у розмірі Винагороди встановленої Ліцензіарам за використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН, та активується в особистому кабінеті Ліцензіата, його уповноваженого працівника/співробітника.
1.5. Ця Ліцензійна угода, якою врегульовано мета, умови, порядок, сфера, територія, строк та вартість надання Дозволу на використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН, є правочином у розумінні пункту 4 частини першої статті 48, статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та статей 1108-1110 Цивільного кодексу України.
1.6. Ця Ліцензійна угода є невід’ємною частиною Договору про надання доступу до Системи електронного документообігу DOCUMENT.ONLINE.

2. ДОЗВОЛЕНА СФЕРА

2.1. Дозвіл обмежений правом Ліцензіата використовувати АPI ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН лише і виключно за його функціональним призначенням з метою організації та впровадження електронного документообігу для особистих потреб або у власній господарській діяльності Ліцензіата як кінцевого споживача у сфері електронних документів та електронного документообігу (дозволена сфера).

3. СТРОК ДІЇ ДОЗВОЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ

3.1. Дозвіл діє в межах строку використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН. Дія Дозволу припиняється із спливом строку використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН.
3.2. Строк використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН для кожного із особистих кабінетів Ліцензіата, його уповноважених працівників/співробітників встановлюється Ліцензіаром. Інформація про строк, обсяг та вартість дії дозволу розміщюється Ліцензіаром на інформаційному ресурсі Системи за посиланням: https://document.online та є невід’ємною частиною Ліцензійної угоди. . Днем початку використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН Ліцензіатом, його уповноваженим працівником/співробітником є день надання оперативного доступу до API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН з його особистого кабінету. Використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН та оперативний доступ до Програмного комплексу припиняється з дня, наступного за днем, в який спливає строк використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН, встановлений Ліцензіаром за посиланням: https://document.online.
3.3. Дія Дозволу та надання оперативного доступу до API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН можуть бути призупинені або достроково припинені до спливу передбаченого пунктами 3.1. та 3.2. цієї Ліцензійної угоди строку за рішенням Ліцензіара у випадку порушення Ліцензіатом зобов’язань, встановлених цією Ліцензійною угодою. Дія Дозволу та надання оперативного доступу до API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН згідно із цим пунктом Ліцензійної угоди призупиняються або припиняються автоматично в дату прийняття рішення Ліцензіаром.
3.4. Зі спливом строку використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН Ліцензіат має право оплатити вартість дозвіл на використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН на наступний строк.
3.5. Припинення дії Дозволу має наслідком припинення оперативного доступу до API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН.
3.6. Припинення дії Дозволу не має наслідком припинення доступу до використання Системи на умовах Договору про надання доступу до Системи електронного документообігу DOCUMENT.ONLINE.

4. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОЗВОЛУ

4.1. Територією використання Ліцензіатом API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН є територія всього світу.

5. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.1. Майнові та немайнові авторські права інтелектуальної власності на API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН належать Ліцензіару.
5.2. За цією Ліцензійною угодою не передаються та не надаються виключні майнові авторські права інтелектуальної власності на API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН, які належать Ліцензіару. Умови цієї Ліцензійної угоди щодо надання Дозволу не надають право продати або здійснити відчуження в інший спосіб Програмного комплексу або використовувати його не за функціональним призначенням, вносити до API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН зміни (модифікації), вчиняти дії, пов’язані з копіюванням, декомпіляцією Програмного комплексу або його окремих частин, передавати право на використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН доступ до Програмного комплексу та інтеграційного токену третім особам, як і оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
5.3. Ліцензіар гарантує, що використання Ліцензіатом API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН не порушує прав інтелектуальної власності третіх осіб. У випадку, якщо у Ліцензіата виникнуть спірні питання з будь-якою особою з приводу використання Програмного комплексу, майнових та немайнових авторських прав інтелектуальної власності щодо нього, зазначені питання будуть вирішуватись безпосередньо Ліцензіаром, без створення перешкод для Ліцензіата та для використання ним API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН.
5.4. Ліцензіат гарантує використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН від імені та в інтересах Ліцензіата, його уповноважені працівники/співробітники перебувають у трудових відносинах з Ліцензіатом, а порушення уповноваженими працівниками/співробітниками Ліцензіата умов цієї Ліцензійної угоди є порушеннями, за вчинення та наслідки яких Ліцензіат несе відповідальність у повному обсязі. Уповноваження працівників/співробітників Ліцензіата на використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН від імені та в інтересах Ліцензіата не ґрунтується на виключному праві дозволяти використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН в розумінні частини першої статті 12 Закону України «Про авторське право і суміжні права», яке не надається Ліцензіату за цією Ліцензійною угодою.
5.5. Ліцензіат гарантує, що Ліцензіата має технічну можливість, яка дозволяє забезпечити його оперативним доступом до API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН.
5.6. Ліцензіат погоджується, що особливості функціонування API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН виключають обставини, які зумовлюють виникнення у Ліцензіата прав, встановлених статтею 25 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
5.7. За умови дотримання умов цієї Ліцензійної угоди, Ліцензіат має право:
5.7.1. використовувати API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН для забезпечення автоматичної взаємодії із Системою локальних інформаційно-телекомунікаційних систем та/або автоматизованих систем та/або облікових систем та/або програмних комплексів та/або додатків та/або веб-сайтів та/або сервісів тощо, якими Ліцензіат правомірно володіє та використовує;
5.7.2. використовувати API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН шляхом доступу до нього з особистого кабінету Ліцензіата, особистих кабінетів уповноважених працівників/співробітників Ліцензіата;
5.8. уповноважувати працівників/співробітників Ліцензіата на використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН від імені та в інтересах Ліцензіата.
5.9. Ліцензіат не має права:
5.9.1. використовувати API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН поза метою, дозволеною сферою , строком, способами, порядком та умовами, які встановлені цією Ліцензійною угодою;
5.9.2. передавати, здавати в оренду, продавати, здійснювати відчуження в інший спосіб будь-яких прав щодо API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН та інтеграційного токену, як і доступу до них, третім особам та видавати субліцензії на підставі наданого цією Ліцензійною угодою Дозволу;
5.9.3. передавати третім особам API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН та інтеграційний токен, як і доступ до них;
5.9.4. проникати в програмне забезпечення API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН, його частини (компоненти) з метою отримання вихідних кодів, а також копіювати, змінювати, модифікувати, декомпілювати, поділяти Програмний комплекс, його частини (компоненти) на складові, вдаватись до зворотного конструювання, дизасемблювати API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН, його частини (компоненти), спостерігати, вивчати, досліджувати Модуль інтеграції, а також вчиняти дії, які передбачені частиною другою статті 25 Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
5.9.5. створювати програми, похідні від програмного забезпечення API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН.

6. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕВИКЛЮЧНИХ МАЙНОВИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

6.1. Факт приймання-передачі та факт використання невиключних майнових авторських прав, що передаються за цією Ліцензійною угодою, посвідчуються шляхом підписання/прийняття Акту про надання стандартного або розширеного обсягу використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН (далі – «Акт»). Акт складається за фактом надання оперативного доступу до API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН з кожного із особистих кабінетів Ліцензіата, його уповноважених працівників/співробітників та повинен містити також реквізити особистого кабінету, з якого надаватиметься оперативний доступ до API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН. За фактом сплати Ліцензіарові Винагороди згідно із пунктом 8.1. цієї Ліцензійної угоди, складається Акт, який Ліцензіат зобов’язується підписати впродовж 5 (п’яти) робочих днів з дня надання Акту Ліцензіаром. У разі, якщо Ліцензіат впродовж 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання не підписав Акт, вважається, що такий Акт, підписаний з боку Ліцензіара, погоджений та прийнятий Ліцензіатом без зауважень у п’ятий робочий день з моменту отримання ним зазначеного Акту.
6.2. Обмін Актами здійснюють з урахуванням пункту 7.3. Договору.
6.3. Обов’язок Ліцензіара, встановлений пунктами 1.1., 1.2. Ліцензійної угоди, вважається виконаним у п’ятий робочий день з моменту отримання Ліцензіатом Акту, підписаного уповноваженим представником Ліцензіара шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису та печатки (за наявності).

7. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

7.1. У разі змін правил/протоколів взаємодії Системи з Програмним комплексом, Ліцензіар забезпечує оновлення програмного комплексу шляхом надання Ліцензіату доступу до його нової версії через мережу Інтернет. Умови цієї Ліцензійної угоди розповсюджуються на всі оновлення API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН, надані Ліцензіату.
7.2. Впродовж строку дії Дозволу Ліцензіар надає технічну підтримку з метою забезпечення стабільної роботи API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН відповідно до його функціонального призначення, зокрема:
7.2.1. проводить зміну параметрів доступу до API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН та його функціонування відповідно до власної програми розвитку;
7.2.2. проводить перевірку функціональності та тестування роботи API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН;
7.2.3. здійснює фіксування інцидентів (збоїв) в роботі Програмного комплексу та усунення поточних помилок та збоїв;
7.2.4. забезпечує можливість використання Ліцензіатом API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН в ході його поточної господарської діяльності;
7.2.5. консультує Ліцензіата/працівників та співробітників Ліцензіата стосовно функціонування API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН та його використання відповідно до його функціонального призначення;
7.2.6. інформує Ліцензіата про проведені модернізації та/або модифікації API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН.
7.3. Технічна підтримка не включає вирішення питань постійного або сеансового зв’язку власних технічних засобів та програмної продукції Ліцензіата з мережею Інтернет, які Ліцензіат зобов’язаний вирішувати самостійно без залучення Ліцензіара. Ліцензіар не обслуговує технічні засоби Ліцензіата та не відповідає за їх належне функціонування, в тому числі за функціонування мережевого обладнання як Ліцензіата, так і його провайдера послуг доступу до мережі Інтернет.
7.4. Ліцензіар не гарантує функціонування / коректне функціонування API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН у разі недотримання Ліцензіатом умов інструкцій з використання Програмного комплексу, вимог до технічного засобу, призначеного для використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН.
7.5. Консультування Ліцензіата, його уповноважених працівників/співробітників з технічних питань функціонування API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН здійснюється за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв.

8. ВИНАГОРОДА. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. За використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН Ліцензіат виплачує Ліцензіарові Винагороду в розмірі, що встановлений Ліцензіаром і розміщений ним на інформаційному ресурсі Системи, за посиланням: https://document.online .
8.2. Оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом 100% (ста відсоткової) попередньої оплати на підставі складеного в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису та переданого засобами спеціальних програмних комплексів, що підтримують електронний документообіг, рахунку на оплату.
8.3. Оплата здійснюється шляхом перерахування Ліцензіатом грошових коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати направлення обміну засобами спеціальних програмних комплексів, що підтримують електронний документообіг, рахунку на оплату.
8.4. На суму Винагороди нараховується податок на додану вартість.
8.5. Датою оплати вважається дата зарахування коштів від Ліцензіата на поточний рахунок Ліцензіара, який зазначено у Ліцензійній угоді.
8.6. Виконання Ліцензіаром зобов’язань згідно із пунктом 7 цієї Ліцензійної угоди не передбачає повторної та/або додаткової виплати винагороди Ліцензіару.
8.7. Використання Системи є предметом Договору, вартість такого використання не включена до Винагороди Ліцензіара згідно із пунктом 8.1. цієї Ліцензійної угоди.
8.8. У випадку припинення дії Дозволу достроково за рішенням Ліцензіата, Винагорода Ліцензіара, передбачена пунктом 8.1. цієї Ліцензійної угоди не повертається Ліцензіату.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. За винятком випадків, прямо передбачених цією Ліцензійною угодою, жодна із Сторін не має права передати свої права та обов'язки за Ліцензійною угодою третій особі без отримання на те письмової згоди іншої Сторони.
9.2. До укладання цієї Ліцензійної угоди Ліцензіат ознайомився з її змістом та умовами інструкціями з використання Програмного комплексу, вимогами до технічного засобу, призначеного для використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН.
9.3. Кожна Сторона має право достроково розірвати цю Ліцензійну угоду в односторонньому порядку шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Недійсність одного з положень Ліцензійною угодою не тягне за собою недійсності Ліцензійною угодою в цілому.
10.2. За цією Ліцензійною угодою Ліцензіаром не здійснюється створення програмного забезпечення за замовленням Ліцензіата.
10.3. Сторони погодили, що умови, не врегульовані цією Ліцензійною угодою, регулюються згідно з Договором та чинним законодавством України. У випадку наявності суперечностей між положеннями Ліцензійної угоди та Договору, перевага надається положенням Ліцензійної угоди.
10.4. Ліцензійна угода діє до дати припинення дії Договору, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Ліцензійною угодою, які виникли до дати припинення Ліцензійної угоди.
11. РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАРА:
ТОВ «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН»
04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, оф. 711
код ЄДРПОУ: 40637744
IBAN: UA893348510000000002600536610 в АТ «ПУМБ»
Платник податку на прибуток на загальних підставах
ІПН: 406377426561
Директор: Владикін Олег Вікторович
1. Вартість, обсяги та строки використання API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН (для розміщення інформаційному ресурсі Системи, за посиланням: https://document.online):
Найменування Обсяг Використання Строк використання Розмір Винагороди, грн. (без ПДВ) Розмір Винагороди, грн. (з ПДВ)
1. API ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН Стандартний/розширений 365 днів/366 днів (у високосному році) 5000,00 6000,00